zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Ogoszenia duszpasterskie z dnia 09 kwietnia 2017 r.

10.04.2017

1. Dzisiejsz Niedziel Palmow rozpoczynamy Wielki Tydzie. Prze髒ywajc Mk, mier i Zmartwychwstanie naszego Zbawiciela, wchodzimy w samo serce chrzecijastwa.

2. Dzisiaj wicimy palmy na wszystkich Mszach w. Procesja z palmami o 12.30.

3. Dzisiaj po Mszy w. o godz. 12.30 spotkanie dla dzieci z klas III i rodziców przed I Komuni w.

4. Jutro po Mszy wieczornej odbdzie si spotkanie i katecheza dla chrzestnych i rodziców oraz spotkanie dla jubilatów obchodzcych jubileusze 25 i 50 lecia zawarcia Sakramentu Ma髒estwa.

5. W rod nastpi witeczna przerwa w Peregrynacji Kopi Obrazu Matki Bo髒ej Jasnogórskiej. Prosimy, aby rodziny wród których s obrazy przyniosy wite Wizerunki w rod przed Msz w. o godz. 18.00. Dalsza cz Peregrynacji nastpi we wtorek 18 kwietnia o godz. 18.00. 6. Do rody wcznie Msze w. o 7.00 i 18.00.

7. W Czwartek Msz wit Wieczerzy Paskiej rozpoczynamy Uroczyste Triduum Paschalne, w czasie którego czci bdziemy Mk, mier i Zmartwychwstanie Chrystusa. Triduum Paschalne to najwiksza uroczysto w cigu roku. Niech nasze witowanie przejawi si przez modlitw, powstrzymanie si od zbdnych prac oraz przez uczestnictwo w nabo髒estwach Wielkiego Tygodnia. Wypada by ka髒dy chrzecijanin rozpocz witowanie od Czwartku wieczorem i by ono potrwao do Zmartwychwstania Paskiego. Nie powinnimy dopuci, by gorczka przedwitecznych przygotowa przesonia nam tajemnic Bo髒ej mioci, okupion dramatem Kalwarii.

8. Wielki Czwartek. Msza Wieczerzy Paskiej. Pamitka ustanowienia Najwitszego Sakramentu i Kapastwa oraz ukazanie su髒ebnego charakteru kapastwa, przez umycie nóg 12 m髒czyznom. Po liturgii przeniesienie Eucharystii do Otarza Wystawienia. Zachcamy w tym dniu do spo髒ycia uroczystej kolacji w gronie rodzinnym.

9. Wielki Pitek. Liturgia Mki i mierci Paskiej poczona z adoracj Krzy髒a i przyjciem Komunii w. Obowizuje post cisy. W Pitek o godz. 15.00 rozpoczniemy Nowenn do Miosierdzia Bo髒ego przed Uroczystoci Miosierdzia Bo髒ego.

10. Wielka Sobota. Wigilia Paschalna poczona z Uroczystym Odnowieniem Przyrzecze Chrzcielnych. Na Liturgi Wigilii Paschalnej przynosimy wiece. Prosimy równie髒 o zabranie oson na wiece. W czasie tej liturgii wici si wod. Bdzie j mo髒na zabra po Mszy w. z kruchty naszej wityni. Tam te髒 bdzie wystawiona przez cay Biay Tydzie. Zachcamy jednak do tego, aby przynie ze sob wod w buteleczkach, któr w czasie Nabo髒estwa powicimy. Wigilia Paschalna to Wielka Noc oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to bowiem jedyna, niepowtarzalna Noc, w czasie której chrzecijanin winien uwiadomi sobie i prze髒y Tajemnic Zbawienia.

11. Nabo髒estwa w Wielki Czwartek i Wielki Pitek o godz. 18.00, za w Wielk Sobot o godz. 20.00, gdy髒 jest to noc modlitewnego oczekiwania. Uczymy wszystko, by Wielkie Dni stay si rzeczywicie Naszymi Wielkimi Dniami. Godnie prze髒yjemy Triduum Paschalne gdy bdzie osobista modlitwa, czytanie Pisma w., adoracja Chrystusa w Otarzu Wystawienia i Grobie oraz udzia w Liturgii Trzech Wielkich Dni.

12. Adoracja przy Otarzu Wystawienia oraz przy Grobie Pana Jezusa trwa bdzie od Nabo髒estwa Wieczerzy Paskiej a髒 do Rezurekcji. Z czwartku na pitek czuwa bd osoby indywidualne, z pitku na sobot stra髒acy z Poska i Kownat, w sobot w cigu dnia Skauci Europy, z soboty na niedziel Harcerze ZHP i ZHR. Adoracj Pana Jezusa w Grobie podjy równie髒 K驍R. Grafik adoracji znajduje si w Szcz Bo髒e. Lista osób, które chc podj adoracj w Wielki Czwartek i Wielki Pitek znajduje si w zakrystii. Prosimy o kontakt w zakrystii, gdyby inne grupy modlitewne lub osoby podjy si adoracji. Siostry i Bracia! W miar mo髒liwoci przybywajmy wszyscy na modlitw, by trwa przy Jezusie, który za nas odda swoje 髒ycie, abymy otrzymali niebo.

13. W Wielk Sobot od godz. 9.00 do 17.00 co pó godz. odbywa si bdzie powicenie pokarmów. W tym czasie bdziemy równie髒 su髒y pomoc w konfesjonale.

14. Spowied驕 w Wielki Czwartek i Wielki Pitek od godz. 17.00 do 17.50. Nie bdzie mo髒liwoci spowiedzi w czasie Wigilii Paschalnej i w I Dzie Wielkanocy.

15. W Wielki Czwartek od godz. 21.00 do 24.00 bdzie dy髒ur w konfesjonale w ramach akcji Noc konfesjonaów.

16. Rezurekcja w niedziel o 6.00. Zapraszamy asyst, która przychodzi kilkanacie minut wczeniej, aby si przygotowa do procesji. Prosimy równie髒 dziewczynki do sypania kwiatkami. Rezurekcj uwietni Miejska Orkiestra Dta pod batut Pana Leszka Kalkowskiego, za co z serca dzikujemy.

17. W Niedziel Zmartwychwstania o godz. godz. 13.45 zostanie udzielony sakrament chrztu, a w Poniedziaek Wielkanocny równie髒 o godz. 13.45 Uroczysto Jubileuszy Ma髒eskich.

18. W Niedziel Zmartwychwstania Paskiego odwoana jest Msza w. o godz. 7.00 i 19.00. Natomiast w Poniedziaek Wielkanocny odwoana jest Msza o 19.00. Inne Msze w. tak jak w ka髒d niedziel.

19. W Miejskim Centrum Kultury wywietlany bdzie film Zerwany Kos o Karolinie Kózkównie. W niedziel o godz. 15.30, w rod o 20.30 i w czwartek o godz. 18.00. Zachcamy do obejrzenia filmu.

20. Ofiary na kwiaty do Grobu Paskiego mo髒emy skada do skarbon przy wyjciu z kocioa, a od pitku równie髒 przy Grobie Paskim.

21. W kancelarii parafialnej mo髒emy skada fanty na loteri w czasie festynu, który odbdzie si 04 czerwca.

22. W zakrystii i kancelarii parafialnej mo髒emy odbiera karty na Kolonie dla dzieci oraz Kolonie dla modzie髒y z gimnazjum i szkó rednich ze specjalnym dla nich programem. Kolonie odbd si w Krasnobrodzie w Roztoczaskim Parku Narodowym w dniach 1-12 sierpnia. W ramach koloni przewidujemy równie髒 wycieczk do Lwowa. Peny koszt kolonii wynosi 1200 z. Koszt udziau w koloniach dla osób zaanga髒owanych w 髒ycie parafii uzale髒niony bdzie od zebranych rodków w czasie festynu. W kancelarii skadamy wypenione karty z zaliczk 300 z. Wicej informacji o koloniach w Szcz Bo髒e.

23. Stowarzyszenie Niepenosprawnych Bd驕my Razem rozprowadza dzisiaj ozdoby witeczne. Zachcamy do nabywania.

24. Przy otarzu wystawiony jest kosz, do którego dzieci wkadaj Skarbonki Caritas.

25. Zachcamy do nabywania i lektury Gocia Niedzielnego, Maego Gocia i naszego Szcz Bo髒e.

26. Dzikujemy za modlitw, ofiary skadane na nasze prace i wszelk pomoc wiadczon parafii.

PROBOSZCZ

« inne aktualno軼i