zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Grupy parafialne

W menu po lewej stronie znajduj si opisy poszczególnych grup parafialnych

 

Na terenie parafii dziaaj nastpujce grupy parafialne:

(poni髒ej wymienione s wspólnoty, które dostarczyy ju髒 stosowne informacje o swojej dziaalnoci, spotkaniach i liderach)
  • Odnowa w Duchu witym - wspólnota "Miosierdzie",
  • Stowarzyszenie Matki Bo髒ej Patronki Dobrej mierci
  • Grupa Modlitewna Królowej Pokoju
  • Jasnogórska Rodzina Ró髒acowa.
  • Arcybractwo Stra髒y Honorowej Najwitszego Serca Pana Jezusa.
  • Franciszkaski Zakon wieckich