zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Kancelaria parafialna

Godziny otwarcia: 

Poniedziaek - 16.00 - 17.45 

Wtorek-Pitek - 9.00 - 10.00 oraz 16.00 - 17.45

Sobota - 9.00 - 10.00

W kancelarii parafialnej zaatwiamy formalnoci zwizane z przyjciem poszczególnych sakramentów:
Chrztu witego, Ma髒estwa czy Sakramentu Chorych.
Sprawy zwizane z pogrzebem mo髒na zaatwi ka髒dego dnia.


+ SAKRAMENT CHRZTU WITEGO

1.  Rodzice zgaszaj dziecko do Chrztu w. 2. tygodnie przed planowanym chrztem (nie przyjmujemy zgosze od innych osób nie bdcych prawnymi opiekunami dziecka)

2. Przy zapisie  dziecka w Ksidze Chrztu w. wymagane s nastpujce dane:

  • akt urodzenia dziecka z Urzdu Stanu Cywilnego
  • dane rodziców: imi i nazwisko, nazwisko panieskie matki, wyznanie, aktualny adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, miejsce i data lubu kocielnego
  • dane rodziców chrzestnych - imi i nazwisko, data urodzenia i dokadny adres (rodzice chrzestni z poza parafii dostarczaj zawiadczenie wystawione przez swojego proboszcza, 髒e mog by dopuszczeni do godnoci rodziców chrzestnych)

3. Wymagania dotyczce rodziców chrzestnych:

      Chrzestnym mo髒e by osoba, która:

      •   ukoczya 16 rok 髒ycia
      •   przyja sakrament bierzmowania
      •   jest wierzcym i praktykujcym katolikiem

      Chrzestnym nie mo髒e by osoba:
      •   niewierzca
      •   niepraktykujca (nie zachowujca przykaza kocielnych)
      •   髒yjca w zwizku bez lubu kocielnego
      •   majca z opini w parafii
  • modzie髒 nie uczestniczca w katechizacji (w wtpliwych sytuacjach, modzie髒 przedstawia zawiadczenie od katechety)

4. Chrzty w II i IV Niedziel Miesica godz. 10.00 uroczyste oraz w I Dzie Wielkanocy i Bo髒ego Narodzenia o 13.45 w czasie Mszy w. Chrzcielnej

Udzielamy równie髒 chrztów w ka髒d inna niedziel miesica po Mszy w. o godz. 11.15

+ SAKRAMENT MA驍ESTWA

Przygotowanie  narzeczonych do lubu katolickiego:
Narzeczeni powinni si zgosi do kancelarii parafialnej w nieprzekraczalnym terminie 3 miesice przed planowanym lubem przynoszc ze sob:

1. Aktualne wiadectwo chrztu w. (wa髒no 3 miesice z tolerancj do 6 miesicy), na którym powinna by adnotacja o Sakramencie Bierzmowania (lub oddzielny dokument potwierdzajcy przyjcie Sakramentu Bierzmowania)

2. Zawiadczenie ukoczenia Kursu Przedma髒eskiego

3. Wdowiec lub wdowa: kocielny (nie cywilny!) dokument mierci wspóma髒onka

4. Narzeczeni przedstawiaj tak髒e: 

  • zawiadczenie z USC o stanie wolnym (3 egz.) (w przypadku lubu konkordatowego)
  • zawiadczenie z USC o zawarciu zwizku cywilnego (w przypadku lubu wycznie kocielnego
  • Dowód osobisty

5. Niepenoletni – pozwolenie Sdu dla nieletnich, Rodziców i Ksidza Biskupa

+ SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Ten sakrament nie jest ostatnim namaszczeniem jak niektórzy sdz. Jest to sakrament umocnienia w chorobie.

Jeli kto choruje mo髒na do niego zaprosic kapana, aby go namaci wietym olejem, wyspowiada go i udzieli mu Komuni witej.

Na bliskich osoby chorej - wierzcej - spoczywa obowiazek przygotowania chorego do tego sakramentu i poproszenie kapana.

W nagych wypadkach, kapan przychodzi na ka髒de wezwanie chorego.

+ POGRZEB KATOLICKI

Do pogrzebu kocielnego nale髒y przedstawi:
•   Urzdowy akt zgonu z waciwego USC
•   Zawiadczenie o przyjciu Sakramentu Chorych
Je髒eli zmary(a) mieszka(a) poza nasz parafi, nale髒y przedstawi zgod na pogrzeb proboszcza ostatniego miejsca zamieszkania zmarej(go) z adnotacj o 髒yciu religijnym zmarego(ej).

+ INTENCJE MSZALNE

Msz wit mo髒na zamówi nie tylko w kancelarii parafialnej, a tak髒e po Mszach witych w Kociele -w zakrystii- zarówno w tygodniu jak i w niedziel.