zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Historia parafii

Historia parafii w. Maksymiliana Marii Kolbe zaczyna si w marcu roku 1981.

Wtedy to ówczesny proboszcz parafii w Bonisawiu, ks. Romuald Jaworski, dosta od ksidza biskupa Bogdana Sikorskiego propozycj objcia probostwa w nieistniejcej jeszcze nowej parafii w Posku (do tej pory cae miasto przynale髒ao do jednej parafii – w. Michaa Archanioa).

Po pozytywnej odpowiedzi ksidza Jaworskiego rozpocz si etap intensywnych stara o utworzenie owej parafii. Na pocztku nale髒ao ustali tytu i patrona parafii oraz wybra odpowiednie miejsce na budow kocioa. 20 marca uzgodniono, 髒e patronem parafii bdzie, jeszcze wtedy bogosawiony, Maksymilian Maria Kolbe. Wczeniej ustalono razem z ksidzem dziekanem Stanisawem Kowalczykiem podzia Poska na dwie parafie wzdu髒 rzeki Ponki.

7 czerwca 1981 r. ks. Romuald Jaworski otrzyma dekret erekcyjny nowej parafii oraz nominacj na jej proboszcza.

12 lipca 1981 roku parafia w. Maksymiliana rozpocza sw dziaalno. A poniewa髒 na wykupionym wczeniej placu nie byo kocioa, wic Msz w. odprawiono przy prowizorycznej kaplicy. Jednak jeszcze przez jaki czas, w dni powszednie, Msze wite odprawiane byy tylko w starej parafii, natomiast w niedziele i wita równie髒 w nowej. Dopiero na pocztku sierpnia przywieziono czci baraku, który mia su髒y jako tymczasowy koció.

16 listopada do nowopowstaej parafii przyjecha z wizytacj ksidz biskup Sikorski, który powici koció Matce Boskiej Ostrobramskiej.

10 pa驕dziernika roku 1982 by bardzo wa髒nym dniem dla caej parafii, bowiem tego dnia odbya si w Rzymie kanonizacja jej patrona - ojca Maksymiliana. W uroczystociach uczestniczy ksidz proboszcz Jaworski. Parafia otrzymaa jako relikwi wos z brody ojca Kolbe.

Po dwóch latach istnienia parafii, 8 czerwca 1983 roku, otrzymano pozwolenie na rozpoczcie budowy nowego kocioa. W prace przy budowie wityni zaanga髒owani byli w du髒ej mierze sami parafianie, a ka髒dego miesica odprawiano Msz w. w intencji pracujcych.

W grudniu ksi髒a mogli ju髒 wprowadzi si do nowej plebanii, która zostaa powicona przez ksidza biskupa Sikorskiego.

Wraz z postpami przy budowie parafia rozwijaa si równie髒 duchowo. Powstaway kolejne grupy modlitewne, kóka ró髒acowe. Zao髒ono "Ruch Trze驕woci w. Maksymiliana Kolbe&", którego czonkowie zobowizali si do zachowania cakowitej abstynencji od alkoholu. Równie髒, po licznych probach, otrzymano zgod na budow domu parafialnego.

15 sierpnia 1990 roku odbya si uroczysta ceremonia przejcia do nowego kocioa. Jednak jeszcze do wit Bo髒ego Narodzenia w dni powszednie odprawiano Msze tylko w starym budynku.

Od pa驕dziernika 1991 roku zacza ukazywa si gazetka parafialna "Szcz Bo髒e".

12 czerwca 1994 roku ksidz biskup Zygmunt Kamiski dokona uroczystej konsekracji nowej wityni.

Po kilku latach pracy w Domu parafialnym im. w. s. Faustyny zacz funkcjonowa Zakad Opiekuczo - Leczniczy.

Prace budowlane zostay praktycznie zakoczone, 髒ycie parafialne zaczo kwitn.

Jednak wtedy nadeszy ci髒kie dni dla naszego ksidza proboszcza - ks. Romualda Jaworskiego. Po dugiej, penej cierpienia, chorobie zmar 14 czerwca 2001 roku w dzie Bo髒ego Ciaa. Pogrzeb odby si 16 czerwca. Uczestniczyli w nim biskupi poccy - ks. bp. Stanisaw Wielgus i ks. bp. Roman Marcinkowski oraz okoo 300 kapanów i rzesze parafian.

Nowym proboszczem zosta ks. Mirosaw Tabaka, którego ingres odby si 29 lipca 2001 roku.
(cdn.)