zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Patron parafii

驍yciorys w. Maksymiliana Marii Kolbego


Chrzcielnica w Kociele pw. Wniebowzicia Najwitszej Marii Panny w Zduskiej Woli, przy kt籀rej Rajmund otrzyma Chrzest wity Fot. Marcin PawlikowskRajmund urodzi si 8 stycznia 1894 roku w Zduskiej Woli koo odzi, z ma髒onków Juliusza Kolbego († 1914) i Marianny z Dbrowskich († 1946).

W dniu urodzin otrzyma Chrzest wity w kociele parafialnym pw. Wniebowzicia NMP. By drugim z kolei dzieckiem Kolbów. Rodzice trudnili si tkactwem chaupniczym, ale z powodu ci髒kich warunków materialnych byli zmuszeni zwin warsztat i przenie si do odzi, potem do Pabianic, gdzie ojciec pracowa w fabryce, a matka prowadzia sklepik i pracowaa jako poo髒na (ok. 1897).

Rodzice Rajmunda nale髒eli do III Zakonu w. Franciszka. Ojciec, ogarnity szczerym patriotyzmem, chtnie czyta swoim synom patriotyczne ksi髒ki. Chopcy "zara髒eni" od ojca najchtniej bawili si w rycerzy i rysowali na potach polskie ory. Pierwsze nauki pobierali w domu rodzinnym.

Rajmund jako chopiec lubi tak髒e nieraz i poswawoli. Pewnego dnia w takiej sytuacji zawoaa z wyrzutem matka: "Mundziu, co z ciebie bdzie!?". Sowa te utkwiy mu dugo w pamici. Powoli chopiec powa髒nia. Kiedy mia 12 lat, ukazaa mu si Najwitsza Maryja Panna, trzymajca w rkach dwie korony: bia i czerwon. Zapytaa chopca, czy je chce, a równoczenie daa mu do zrozumienia, 髒e korona biaa oznacza czysto, a czerwona mczestwo. "Odpowiedziaem, 髒e chc. Wówczas Matka Bo髒a mile na mnie spojrzaa i znika". Byo to w kociele parafialnym w Pabianicach.

W 1907 roku franciszkanie konwentualni ze Lwowa prowadzili w Pabianicach misje. Rajmund wraz ze swoim starszym bratem Franciszkiem, postanowi wstpi do franciszkanów. Obaj przedarli si przez granic z zaboru rosyjskiego do zaboru austriackiego, do Lwowa, gdzie wstpili do maego seminarium franciszkanów konwentualnych. W trzy lata potem pod髒y za nimi brat najmodszy, Józef. Lwów przypomnia Rajmundowi czasy, kiedy to w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bo髒ej askawej król polski, Jan Kazimierz, ogosi Maryj Królow Polski i zo髒y na Jej rce lubowanie (1656). Przed tym samym obrazem postanowi i on tak髒e powici si Maryi. "Z twarz pochylon ku ziemi - napisze w swoich pamitnikach - obiecaem Najwitsza Maryi Pannie, królujcej na otarzu, 髒e bd walczy dla Niej. Jak? - nie wiedziaem, ale wyobra髒aem sobie walk or髒em materialnym".

Szybko jednak doszed do przekonania, 髒e walki zbrojnej nie da si pogodzi ze stanem duchownym, który sobie zamierza obra. Postanowi zatem zrezygnowa z kapastwa i powici si jako 髒onierz walce w obronie Ojczyzny. Wtedy to wanie na terenie Austrii tworzyy si podziemne organizacje wojskowe, majce na celu wyzwolenie Polski spod okupantów. Tworzyy si legiony polskie. Kiedy Rajmund z bratem byli ju髒 zdecydowani, przybya do nich w odwiedziny matka. Skoro jej wyjawili swój zamiar, wtedy wyznaa, 髒e wraz z ojcem postanowia powici si na wyczn su髒b Bo髒. Rajmund uzna w tym dla siebie znak woli Bo髒ej, 髒e ma pozosta. Poprosi te髒 niebawem o przyjcie do nowicjatu (1910). W rok potem zo髒y luby czasowe.


w. Maksymilian jako student w Rzymie w roku wice kapaskich - 1918Poniewa髒 w maym seminarium ukoczy klas ósm gimnazjaln, w roku 1912 przeo髒eni wysali go na dalsze studia do Krakowa. Std wszak髒e ze wzgldu na jego niezwyke zdolnoci skierowano go jeszcze tego samego roku 1912 do Rzymu, gdzie zamieszka w midzynarodowym kolegium serafickim. Równoczenie uczszcza na znany uniwersytet papieski, prowadzony przez jezuitów, Gregorianum. Studia filozoficzne (1912-1915), jak i teologiczne (1915-1919) uwieczy dwoma doktoratami. Rajmund okazywa nadto wybitne uzdolnienia matematyczno-fizyczne. Napisa artyku pt. Etereoplan o poje驕dzie midzyplanetarnym.

Dnia 1 listopada 1914 roku Kolbe zo髒y profesj uroczyst, w czasie której doda sobie imi Maria. Dnia 28 kwietnia 1918 roku Kolbe otrzyma wicenia kapaskie. Rzym by dla o. Kolbego opatrznociowy. W stolicy chrzecijastwa zrozumia, 髒e nie tylko Polska, ale i cay wiat powinien nale髒e do Chrystusa. W 1917 roku przypaday dwie rocznice, które o. Kolbemu day wiele do mylenia: 400-lecie wystpienia Marcina Lutra i 200-lecie powstania masonerii. Dwie te okazje wykorzystali wrogowie Kocioa dla zamanifestowania do niego nienawici. Burmistrz Rzymu, 驍yd, Ernest Nathan, zosta wielkim mistrzem masoskim. Zarzdzi on obchody z czarnym sztandarem giordanobrunistów, na którym by znak Lucyfera, depczcego w. Michaa Archanioa. W czasie pochodu woano: "Diabe bdzie rzdzi w Watykanie, a papie髒 bdzie jego szwajcarem (gwardzist; sug)". Maksymilian jako wiadek patrzy z najwy髒szym bólem i oburzeniem, jak mo髒na byo w Wiecznym Miecie dopuci do takiej prowokacji. Jeszcze wicej dra髒nia go obojtno tumu gapiów, nie reagujcego na to blu驕nierstwo. Równoczenie w tym samym roku 1917 wiat katolicki obchodzi rocznic 75-lecia objawienia si NMP Alfonsowi Ratisbonne.

Wspomniane wypadki natchny Maksymiliana, a髒eby utworzy z jednostek najbardziej bojowych i oddanych Maryi Niepokalanej rodzaj bractwa, które by skupiao w swoich szeregach wszystkich ludzi, którym sprawa królestwa Bo髒ego na ziemi le髒y na sercu. W porozumieniu zatem z przeo髒onymi i po naradzie ze spowiednikiem w tym samym roku 1917, gdy by jeszcze subdiakonem, zao髒y wród swoich kolegów Rycerstwo Niepokalanej (Militia Immaculatae).

W 1919 roku o. Maksymilian powróci do Polski. Bardzo si ucieszy, 髒e jest ju髒 wolna. Postanowi doo髒y wszystkich si, by bya królestwem Niepokalanej. Zacz wic werbowa ochotników do Rycerstwa Niepokalanej. W styczniu 1922 roku zacz wydawa w Krakowie Rycerza Niepokalanej. Przeo髒eni jednak w obawie, 髒e o. Kolbe zadu髒y klasztor, wysali go do Grodna, gdzie wity zao髒y zaraz drukarni. Pracowa niestrudzenie nad nowym dzieem, które uwa髒a za program swojego 髒ycia. Ale te髒 owoce rycho okazay si w caej peni: w 1927 roku Rycerz Niepokalanej wychodzi ju髒 w nakadzie 70 000 egzemplarzy, a liczba czonków Milicji Niepokalanej (MI) wzrosa do 126 000 czonków.

Prawdziwy wszak髒e rozmach nastpi dopiero wtedy, gdy o. Kolbe przeniós swoje dzieo do Teresina, 42 km od Warszawy. W roku 1927 zao髒y tu Niepokalanów. Kiedy wybucha wojna wiatowa w 1939 roku, klasztor w Niepokalanowie liczy 13 ojców, 18 kleryków nowicjuszów, 527 braci profesów, 82 kandydatów na braci i 122 chopców w maym seminarium. By to wic najwikszy klasztor w owych latach na wiecie i jeden z najwikszych, jakie znaj dzieje Kocioa.

Nakad Rycerza Niepokalanej doszed do 750 000 egzemplarzy, Rycerzyk Niepokalanej dla dzieci mia nakad 221 000 egzemplarzy, May Dziennik osign ju髒 cyfr 137 000 egzemplarzy, a jego wydanie niedzielne 225 000 egzemplarzy. Od roku 1938 Niepokalanów posiada wasn radiostacj. Nie obywao si oczywicie bez trudnoci. Prasa wolnomylna robia wszystko, by dzieo omieszy i odstrczy od niego przyjació, ale twór Niepokalanej pokonywa wszystkie przeszkody.

W 1930 roku o. Kolbe opuszcza Niepokalanów i w towarzystwie 4 wspóbraci za zezwoleniem przeo髒onego generalnego udaje si do Japonii, do miasta Nagasaki, gdzie zakada drugi Niepokalanów. W 1931 roku otworzy tam nowicjat, a w 1936 roku mae seminarium.

W tym roku Rycerz Niepokalanej w jzyku japoskim mia ju髒 nakad 65 000 egzemplarzy. "Szaleniec Bo髒y" zamierza otworzy podobne do Niepokalanowa polskiego i japoskiego orodki w caym wiecie ku chwale Niepokalanej i rozszerzeniu Jej królestwa na ziemi. To jednak byo pieku za wiele. Bohaterskie 髒ycie mia wity zakoczy jeszcze pikniejsz mierci. Czerwona korona mczestwa bya ju髒 blisko.

Wanie o. Maksymilian powróci do kraju, by podeprze Niepokalanów polski, który w czasie jego nieobecnoci prze髒ywa kryzys. I kiedy wszystko ponownie zaczo i z dynamicznym rozmachem, wybucha wojna, a po niej nastaa noc okupacji.

Dnia 19 wrzenia Niemcy przystpili do likwidacji Niepokalanowa. Wraz z o. Kolbe pozostali bracia zostali równie髒 aresztowani i umieszczeni w obozie w Amtlitz (midzy 24 wrzenia a 8 listopada). Std wywieziono ich do Ostrzeszowa (od 9 listopada do 8 grudnia 1939 roku). W sam uroczysto Niepokalanej, 8 grudnia, nastpio zwolnienie z obozu.


Ojciec Maksymilian w 1940 r. (ostatnie jego zdjcie)O. Kolbe natychmiast powróci do Niepokalanowa. Tu zaj si przygotowaniem 3000 miejsc dla wysiedlonych z Poznaskiego, wród których 驍ydów byo 2000. Zorganizowa nieustann adoracj Najw. Sakramentu, otworzy warsztaty naprawy zegarków i rowerów, wystawi ku驕ni i blacharni, zorganizowa krawczarni i dzia sanitarny. 17 lutego 1941 roku gestapo zabrao o. Kolbego do Warszawy na osawiony Pawiak. 25 maja 1941 roku wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Owicimiu. Otrzyma numer 16 670.

Pod koniec lipca 1941 roku uciek jeden z wi驕niów z bloku o. Kolbego. Wcieky komendant nakaza zwoa na plac cay blok i co dziesitego wytypowanego przez siebie wi驕nia skaza na mier godow, w specjalnie na to przygotowanym bunkrze. Wród przeznaczonych na mier znalaz si Franciszek Gajowniczek. Nieszczliwy westchn, 髒e musi opuci 髒on i dzieci. Wtedy staa si rzecz, która zdumiaa katów. Z szeregu wyszed o. Kolbe i prosi, by jego skazano na mier zamiast Gajowniczka, który sta obok niego. Na pytanie: kim jest? odpar, 髒e jest kapanem katolickim. Jest samotny, a Gajowniczek ma 髒on i dzieci. Poszed na mier wraz z 9 towarzyszami do bloku mierci, nr 13. Bunkier, który dotd by miejscem przeklestw i rozpaczy, pod przewodnictwem o. Maksymiliana sta si przybytkiem Bo髒ej chway. Modlono si i piewano nabo髒ne pieni. Przyzwyczajony do godu o. Kolbe prze髒y w bunkrze dwa tygodnie bez kruszyny chleba i kropli wody. Wreszcie oprawcy dobili go zastrzykiem fenolu. Stao si to 14 sierpnia, w wigili Wniebowzicia Najw. Maryi Panny 1941 roku. O. Kolbe mia zaledwie 47 lat.

Fot. Marcin PawlikowskiDnia 17 pa驕dziernika 1971 roku papie髒 Pawe VI dokona osobicie uroczystej beatyfikacji Mczennika w obecnoci dziesitków tysicy wiernych z caego wiata i ponad 3000 pielgrzymów polskich. Dnia 10 pa驕dziernika 1982 roku Ojciec wity Jan Pawe II dokona jego kanonizacji.

Kult w. Maksymiliana rozszed si lotem byskawicy po Polsce. Diecezja koszalisko-koobrzeska ogosia go swoim patronem. W Zduskiej Woli, dziki inicjatywie miejscowego proboszcza, powsta Orodek Pamici w. Maksymiliana. Zachowa si tu szczliwie dom rodzinny witego przy ulicy jego imienia. w. Maksymilian Maria Kolbe pozostanie w dziejach Kocioa w Polsce jako jedna z najpikniejszych jego postaci. Czowiek, który zaufa Niepokalanej, nie zawiód si, bo zawie si nie móg. Do roku 1982 ku czci witego wystawiono w Polsce 61 kocioów i kaplic, a za granic - 35.

驍ródo: http://www.kolbe.pl/zyciorys.php