zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Dom Parafialny

wietlica opiekuczo-wychowawcza z programem socjoterapii

 

Zajcia odbywaj si 1 raz w tygodniu w godz. 16-19, od 16 maja do 31 pa驕dziernika 2014r. w wietlicy w Parafialnym Domu Opieki im. w. Faustyny w Posku, prowadzone przez dwóch pedagogów. Odbiorcami programu s dzieci z ró髒nymi zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi, które pochodz z rodzin niewydolnych wychowawczo, dysfunkcyjnych, z problemem alkoholowym.

Zadaniem wietlicy jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci do samodzielnego 髒ycia poprzez objcie ich dziaaniami wychowawczymi, opiekuczymi, edukacyjnymi i profilaktycznymi.

wietlica opiekuczo – wychowawcza z programem socjoterapii realizujc swe zadania kieruje si w szczególnoci:

  • dobrem dziecka
  • poszanowaniem jego praw
  • potrzeb wyrównywania deficytów rozwojowych
  • koniecznoci wspierania rozwoju dziecka.

Gównym celem zaj jest stworzenie dzieciom okazji do prze髒ywania pozytywnych dowiadcze spoecznych oraz wzmocnienie ich poczucia wasnej wartoci i samooceny.

Nadrzdnym aspektem pracy wietlicy jest aktywne wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie jego zainteresowa poznawczych, umiejtnoci orientacji w otaczajcej ich rzeczywistoci, reagowania na zachodzce w niej zmiany.

W realizacji programu wietlicy proponuje si formy zaj grupowych oraz indywidualn prac z dzieckiem. Program pozwala na realizacj zawartych w nim treci ró髒nymi metodami.

Zadanie jest realizowane ze rodków Zarzdu Województwa Mazowieckiego w Warszawie.