zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Ministranci

Su髒ba Liturgiczna naszej parafii liczy ok. 110 ministrantów, w tym 30 lektorów,
i 10 animatorów . Wiek ministrantów w naszej parafii jest bardzo zró髒nicowany. S z nami chopcy, którzy niedawno przyjli swoj pierwsz Komuni , poprzez gimnazjalistów, licealistów, a na studentach i m髒czyznach, którzy maj ju髒 swoje rodziny koczc. Najwicej ministrantów reprezentuje jednak szko podstawow oraz gimnazjum.     


Zbiórki ministranckie odbywaj si  co tydzie w sobot o godz. 10.00 w auli parafialnej lub w salce nad zakrysti. Zaatwiamy wtedy sprawy organizacyjne oraz wynike z sytuacji, jakie przedsiwzicia. W przypadkach zbli髒ajcych si uroczystoci spotykamy si czciej w celu przygotowania tego髒 wydarzenia, a tak髒e spotykamy si w sytuacjach nagych. Do naszych obowizków nale髒y posuga podczas liturgii Mszy witej oraz Nabo髒estw w cigu tygodnia. Czsto bierzemy udzia w ro髒nych wydarzeniach na terenie naszej parafii i zawsze pomagamy w przygotowaniach do spotka, zawodów czy festynów parafialnych.

 
Ministranci z naszej wspólnoty godnie reprezentuj nasz parafi na zawodach sportowych. Co jaki czas gramy na zawodach w pik no髒n w ró髒nych kategoriach wiekowych i odnosimy sukcesy.
Warto wspomnie, 髒e jestemy czsto zapraszani, na Msze wite celebrowane przez Ks. Biskupa, aby zorganizowa asyst. W roku 2012 bylimy na Diecezjalnych Do髒ynkach w Lisewie oraz na odpucie parafialnym w sanktuarium w Smardzewie. W kolejnym roku zostalimy zaproszeni na Niedziel Palmow do Pocka, gdzie zebraa si modzie髒 z caej diecezji, a nastpnie na pielgrzymk maturzystów na Jasn Gór. 

Wersja do druku