zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Stowarzyszenie Matki Bo髒ej Patronki Dobrej mierci.

„Dobrze 髒y – to wiele,Dobrze umrze – to wszystko.”

Apostolstwo Dobrej mierci jest modlitewn wspólnot której powstanie czy si z kultem Matki Bo髒ej Bolesnej.

Erygowane kanonicznie w 1865 roku przy kociele Najwitszej Marii Panny w Tinchebray  we Francji, zatwierdzone zostao ponownie przez papie髒a Piusa X w 1908 roku, po poczeniu z kierowanym przez jezuitów Arcybractwem Dobrej mierci.
W Polsce Stowarzyszenie istnieje od 1908 roku, pozostajc pod opiek Misjonarzy witej Rodziny  w sanktuarium Matki Bo髒ej w Górce Klasztornej.

Misj Stowarzyszenia  jest :
-wyjednanie wiernym katolikom wytrwania w asce uwicajcej ,
-obojtnym religijnie i grzesznikom – aski nawrócenia,
-wszystkim natomiast – aski dobrej mierci, przygotowujc do uzyskania poprzez 髒ycie, modlitw i spenianie dobrych uczynków.

Istniej trzy stopnie przynale髒noci do Stowarzyszenia.
- I stopie  to wiadome oddanie si pod opiek Matce Bo髒ej jako Patronce Dobrej mierci poprzez dokonanie wpisu do Ksigi Stowarzyszenia.
- II stopie  obejmuje wpis do Ksigi wraz z oddaniem  si Matce Bo髒ej i w. Józefowi oraz zobowizanie do dwukrotnego w cigu dnia ( rano i wieczorem ) rozwa髒ania modlitwy Pozdrowienia Angielskiego .
- III stopie  zobowizuje do  rozwa髒ania  modlitwy przypisanej do drugiego stopnia, do codziennego rachunku sumienia i comiesicznego przystpowania do sakramentu pojednania i Eucharystii oraz do krótkiej refleksji nad godnym przygotowaniem si do wasnej mierci.

Ka髒dy z czonków Stowarzyszenia wczony jest w codzienn modlitw Kocioa  zanoszona podczas Apelu Jasnogórskiego przed Cudownym Obrazem  Matki Bo髒ej Czstochowskiej na Jasnej Górze  oraz podczas Mszy w  odprawianych  w intencji 驍yjcych i zmarych czonków Stowarzyszenia w sanktuarium Matki Bo髒ej w Górce Klasztornej.

Stowarzyszenie Matki Bo髒ej Patronki Dobrej mierci  przy Parafii w. Maksymiliana M. Kolbe w Posku  powstao w lipcu 1992r z inicjatywy ks. Andrzeja Prusakowskiego.
Liczy 600 czonków których  nazwiska s zewidencjonowane w Orodku Stowarzyszenia Matki Bo髒ej Patronki Dobrej mierci w Górce Klasztornej. Skupia nie tylko mieszkaców Ziemi Poskiej i czonków ich rodzin, ale tak髒e osoby zamieszkae w Czstochowie, Krakowie, Legionowie, Warszawie, i innych miejscowociach.

Czonkowie Stowarzyszenia :
- uczestnicz w mszach w. sprawowanych w intencji 髒ywych i zmarych czonków  i opiekunów Stowarzyszenia.
- Odmawiaj  Ró髒aniec do Siedmiu Boleci Matki Bo髒ej upraszajc dla siebie i bli驕nich ask dobrej mierci.
- Organizuj dni skupienia,
- Organizuj pielgrzymki do O髒arowa , agiewnik i innych sanktuariów maryjnych.
- Bior  udzia w spotkaniach okolicznociowych dla czonków Stowarzyszenia odbywajcych si w widrze k / Warszawy lub w Warszawie.
- Prenumeruj  biuletyn informacyjny  „Nadzieja i 驍ycie „ wydawany przez Apostolstwo Dobrej mierci DS w Górce Klasztornej.
- Prowadz dziaalno charytatywn .

W 1996r  zainicjowano akcj PN. „Dary dla Dziecitka Jezus” bdc zbiórk darów dla noworodków urodzonych w poskim szpitalu.
- w 2008 roku przedstawiciele poskiej wspólnoty uczestniczyli w obchodach 100 –lecia istnienia Stowarzyszenia w Górce Klasztornej.


Wspieramy równie髒 remont i renowacj podziemni  Góreckiego Sanktuarium które bdzie kaplic dla pielgrzymów .
Wraz z  Jasnogórsk Rodzin Ró髒acow  wspieraj finansowo akcje ogólnopolskie m.in. budow dwóch stacji ró髒acowych w Sanktuarium NMP Czstochowskiej na Jasnej Górze ( 2004-2005) S fundatorami chorgwi Stowarzyszenia Matki Bo髒ej Patronki Dobrej mierci w Parafii w Maksymiliana ( 2002 )

Wspópracuj z innymi grupami istniejcymi w Parafii w. Maksymiliana M Kolbe w Posku : Jasnogórsk Rodzin Ró髒acow i Arcybractwem Stra髒y Honorowej Najwitszego  Serca Pana Jezusa.

W roku 1992 wraz z czonkami innych grup podjli  trwajc do roku 2000 Krucjat w intencji Ojczyzny..
Wspólnota przygotowuje si do piknego jubileuszu 20 – lecia  istnienia w naszej parafii.
Od 1992 -2010 r  zelatork poskiej grupy bya Danuta Piórkowska
Obecnie funkcje t peni   zelatork El髒bieta Leszczyska.
Opiekunem wspólnoty by kapan wyznaczony przez Proboszcza.
Obecny opiekun wspólnoty od marca 2010 roku Proboszcz parafii ks. Kan. Zbigniew Sajewski.

Spotkania wspólne odbywaj si jeden raz na trzy miesice,a ich termin podawany jest wczeniej w ogoszeniach parafialnych.

Serdecznie zapraszamy