zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Jasnog籀rska Rodzina R籀髒acowa.

Liczca ponad jedenacie milionów czonków wspólnota modlitewna zao髒ona w styczniu 1968 r. w Sanktuarium NMP Czstochowskiej na Jasnej Górze przez paulina o Bronisawa Matyszczyka, dziaajca zgodnie ze Statutem zatwierdzonym przez Ojca witego Jana Pawa II .

Bezporedni inspiracj jej utworzenia byy sowa Prymasa Tysiclecia  kard. Stefana Wyszyskiego :

„Modlitw Ró髒acow powi髒cie  wszystkie serca wasze, by stay si murem obronnym Kocioa Chrystusowego pod opiek Zwyciskiej Pani Jasnogórskiej.”

Celem wspólnoty Jasnogórskiej Rodziny Ró髒acowej  jest su髒ba Kocioowi, wspieranie dziea ewangelizacji oraz d髒enie do: uwicania wasnego i bli驕nich  -  jej czonkowie zobowizuj si m.in. do czstego przyjmowania sakramentów witych i uczestniczenia we mszy witej,  wspomagania biednych , potrzebujcych, chorych i cierpicych, wspópracujc z duszpasterzami parafii macierzystej w zakresie apostolstwa ró髒acowego.

Istotnym rysem ich duchowoci jest ciga modlitwa ró髒acowa ofiarowana za Ojca witego, biskupów, kapanów i cay Koció powszechny, a tak髒e w intencji Ojczyzny i pokoju na wiecie.

Wczenie do wspólnoty nowych czonków poprzedza oficjalne zgoszenie ich do sekretariatu jasnogórskiego. Wraz z przyjciem do wspólnoty ka髒dy z jej czonków uzyskuje przywileje duchowe – Bogosawiestwo Ojca witego wraz z odpustem zupenym na godzin mierci, a tak髒e wczony zostaje w modlitw Kocioa zanoszona przed Cudownym Obrazem Matki Bo髒ej Czstochowskiej podczas odprawianych codziennie o godz. 700mszy witej wieczystej za 髒ywych i zmarych czonków Jasnogórskiej Rodziny Ró髒acowej.

Wspólnota Rodziny Jasnogórskiej przy Parafii w. Maksymiliana M Kolbe powstaa w 1985roku.

Aktualnie liczy 263 osoby.

Jej czonkowie systematycznie spotykaj si na wspólnych spotkaniach modlitewnych, uczestnicz w organizowanych w Czstochowie  dorocznych Ogólnopolskich Zjazdach Jasnogórskiej Rodziny Ró髒acowej oraz pielgrzymkach do sanktuariów maryjnych.
Wspólnota prowadzi równie髒 dziaalno charytatywna, m.in..

W 1992roku ufundowaa stypendium dla aluma Wy髒szego Seminarium Duchownego w Pocku .

W 1993 roku przekazaa darowizn na zakup urzdze rehabilitacyjnych na rzecz Stowarzyszenia „Klub Pomocy Osobom z Nierównoci Koczyn „
w Poznaniu.

Od kilkunastu lat wspiera materialnie dzieo misyjne, a od 1996roku – wraz z innymi grupami parafialnymi – akcj pn. „Dary dla Dziecitka Jezus”, bdc zbiórk darów dla noworodków urodzonych w poskim szpitalu.


 

3 maja 2010 roku Jasnogórska Rodzina Ró髒acowa witowaa swój jubileusz 25-lecia .

Zostaa odprawiona uroczysta msza wita Koncelebrowana  której przewodniczy  O. Marian Lubelski – Paulin – byy Dyrektor Jasnogórskiej Rodziny Ró髒acowej  i przeor Jasnogórskiego Sanktuarium.

Wspókoncelebransami byli :
ks. Kazimierz Boryna – Regionalny Opiekun ASHNSPJ i ks. Proboszcz  Kan. Zbigniew Sajewski .

Po  Eucharystii wszyscy spotkali si na wspólnym witowaniu i agapie.

Z okazji jubileuszu 25 – lecia.  Jasnogórskiej Rodziny Ró髒acowej – Parafia otrzymaa Ornat z Matk Bo髒 Czstochowsk, a ka髒dy uczestnik otrzyma okolicznociowy obrazek Matki Bo髒ej Jasnogórskiej.


Parafialna Jasnogórska Rodzina Ró髒acowa  doo髒ya cegiek do  fundacji Sukni dla Matki Bo髒ej Czstochowskiej – która bya darem Narodu dla Królowej Polski.

Od 1985 -2010 roku animatorem bya Danuta Piórkowska.
Od maja 2010 roku – Irena Drzewiecka.

Spotkania winny odbywa si co 2 – 3 miesice. Terminy spotka po uzgodnieniu podawane s w ogoszeniach parafialnych. Opiekunem jest kapan wyznaczony przez ks. Proboszcza.