zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Apostolat Maryjny

wita Katarzyna Laboure jako wzór pracowitoci i skromnoci zasyna powiedzeniem: rce przy pracy , serce przy Bogu.

Ufajc i zawierzajc wszystko Niepokalanej Ksidz Proboszcz w pa驕dzierniku 2012 r. wspólnie z Dyrektorem Apostolatu ksidzem Tadeuszem Lubelskim zorganizowa spotkanie dla tych, którzy chcieliby wpisa si do tej wspólnoty, przybli髒ajc charyzmat i formacj. Na tym organizacyjnym spotkaniu wpisay si 34 osoby.

W swoim modlitewnym dziaaniu posugujemy si: Dziesicioma Radami uo髒onymi przez ks. Teofila Hermana,  oraz  podrcznikami do Formacji Apostolatu Maryjnego – Cudownego  Medalika.

Pragniemy by Apostoami Niepokalanej Matki.

Spotykamy si w ka髒d pierwsz rod miesica na Mszy witej, a po niej na spotkaniu formacyjnym rozwa髒ajc sowo Bo髒e – Ewangeli na dany miesic z komentarzem Ksidza Proboszcza. Poznajemy 髒yciorys patrona miesica w którym si spotykamy, odmawiamy modlitw ró髒acow z rozwa髒aniami biblijnymi. Przygldamy si 髒yciu Maryi.

Raz w roku wspólnota spotyka si na ogólnopolskiej pielgrzymce Stowarzyszenia Cudownego Medalika (Apostolatu Maryjnego) na Jasnej Górze.

Nasza wspólnota w tym roku we驕mie udzia w tej pielgrzymce po raz pierwszy, poniewa髒 jestemy kandydatami, przygotujemy si do uroczystego przyjcia do Stowarzyszenia Cudownego Medalika. Po powrocie pragniemy zosta Apostoami Maryi w naszej parafii ufajc i zawierzajc, 髒e wiele mo髒emy z Niepokalan.