zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Ruch wiato-驍ycie

Modzie髒owy Ruch wiato-驍ycie, dziaajcy przy  parafii w. Maksymiliana Kolbe w Posku, istnieje on od momentu jej powstania. Na przestrzeni tego czasu zmieniaa si ilo uczestników oazy jak i jej opiekunowie. 

Dzisiaj grupa liczy 13 osób. Naszym opiekunem jest Ks. Roman Jankowski, z którym spotykamy si w ka髒dy pitek o godzinie 19:00, w jednej z sal domu parafialnego. Latem, kiedy pozwala nam na to pogoda, udajemy si do malowniczego ogrodu tu髒 przy kociele.

W naszym gronie s 4 osoby, które odbyy formacj na oazach wakacyjnych oraz 3 osoby, które wziy udzia w oazach modlitwy i rekolekcjach ewangelizacyjnych.

Po caym tygodniu zaj i obowizków szkolnych, czsto zmczeni, spotykamy si na oazie, aby posucha tego co chce nam powiedzie Jezus i uwiadomi sobie jak wiele jeszcze musimy wo髒y wysiku w prac nad sob.

Podczas spotka, przede wszystkim, czytamy Pismo wite, stanowice podstaw naszych rozwa髒a. Analizowane Sowo, nierzadko pobudza nas do stawiania wielu pyta, na które wspólnie staramy si odpowiedzie. Ruch wiato-驍ycie daje nam równie髒 mo髒liwo czynnego uczestnictwa w 髒yciu Kocioa oraz gbszego prze髒ycia Roku Wiary. 

My modzi ludzie, tak czsto wystawiani przez 髒ycie na prób, jestemy wiadomi tego, 髒e wiara nie powinna by oparta na emocjach. Dziki wspólnym rozmowom uczymy si budowania waciwej relacji z Bogiem oraz ksztatowania solidnego krgosupa wiary.