zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Koo Przyjaci籀 Radia Maryja i Telewizji TRWAM

Przed kilkoma laty grupa przyjació Radia Maryja postanowia si zorganizowa i pod nazw Koo Przyjació Radia Maryja rozpocz dziaalno wspierajc modlitewnie, finansowo i programowo to Radio i telewizj Trwam i wszystkie dziea, które s zjednoczone przy Radiu.

W ka髒d drug rod miesica odprawiana jest Msza wita w intencji Radia Maryja, Telewizji Trwam, kapanów i suchaczy Radia Maryja. Po ka髒dej Mszy witej w podziemiach kocioa odbywaj si spotkania wszystkich suchaczy i przyjació Radia Maryja podczas których odmawiany jest Ró髒aniec, Koronka do Miosierdzia Bo髒ego oraz prowadzone rozwa髒ania. Codzienne modlimy si wspólnie z Radiem Maryja odmawiajc m.in. 3 czci Ró髒aca witego. Priorytetem modlitwy jest modlitwa za kapanów, ojczyzn i dzieci nienarodzone.

Nie jestemy tylko suchaczami modlcymi si przy radiu i za radio, ale czujemy si przede wszystkim dziaaczami d髒cymi do propagowania tych wartoci i ideaów jakie gosi Radio Maryja. 

Wszyscy sympatycy i czonkowie Koa Przyjació Radia Maryja s mocno zaanga髒owani w organizowaniu spotka modlitewnych, wyjazdów na spotkania Rodziny Radia Maryja do Czstochowy i Torunia. Staramy si równie髒 anga髒owa w akcje inicjowane przez Radio Maryja jak i w obronie Telewizji Trwam. Uczestniczymy m.in. w manifestacjach w obronie Radia i telewizji Trwam pod nazw „obud驕 si Polsko”. Zbieralimy  równie髒 podpisy w obronie Telewizji, które wysalimy do sejmowej komisji kultury i rodków przekazu przy ul. Wiejskiej w Warszawie i do Pana Jana Dworaka.

Jestemy wiadomi, 髒e nasze modlitwy, ofiary pieni髒ne i interwencje w susznych sprawach maj wpyw na stay rozwój Radia Maryja.