zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Skauci Europy

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Skauci Europy to ruch wychowawczy, wspierajcy rodzin w misji wychowania dzieci i modzie髒y. Rozwój okrelony jest picioma celami skautingu: Charakter, Zmys praktyczny, Zdrowie, Su髒ba oraz Bóg. Dziaamy zgodnie z metodyk sir Roberta Baden-Powella, który przeszo sto lat temu wycign rk do chopców pozostawionych samym sobie i zorganizowa pierwszy obóz skautowy. Par lat pó驕niej francuski jezuita ojciec Jaques Sevin doo髒y do metody skautowej element duchowoci. Skauci wspieraj rozwój chopców i dziewczt w trzech grupach wiekowych: wilczki (8-12 lat), harcerze i harcerki (12-17 lat) oraz wdrownicy i przewodniczki (17 lat wzwy髒)

Idea harcerstwa katolickiego przybya do Poska w roku 2008 wraz z ksidzem Jarosawem Cichockim, który wspiera nasz rozwój. Od tego czasu powstaway kolejne zastpy, a skauci z Poska uczestniczyli w wielu obozach i biwakach oraz uroczystociach miejskich i kocielnych. Dwa lata temu zosta uznany 1. Szczep Poski w. Stanisawa Kostki. Obecnie na terenie dziaa dru髒yna mska, której czonkami jest 19 skautów w czterech zastpach, trzech modych wdrowników oraz dwóch szefów.

Metodyka skautowa oparta jest na rozwoju modzie髒y poprzez okazane im zaufanie. Pomaga im to w rozwoju na ka髒dej z piciu wczeniej wymienionych paszczyzn. W kwestiach duchowoci dru髒ynowy jest w staym kontakcie z ksidzem duszpasterzem.