zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Arcybractwo Stra髒y Honorowej Najwitszego Serca Pana Jezusa.

Arcybractwo Stra髒y Honorowej Najwitszego Serca Pana Jezusa zao髒one 13 marca 1863 roku w klasztorze Nawiedzenia Najwitszej Maryi Panny ( Zakon ss. Wizytek) w Bourg-en-Bresse we Francji przez wizytk, siostr Mari od Najwitszego  Serca Jezusowego.


Obejmuje ponad 40 krajów wiata. W Polsce istnieje od 1869 roku , najpierw  jako zao髒one przez bp. Antoniego Gaeckiego przy kociele sióstr Wizytek w Krakowie Bractwo Stra髒y Honorowej NSPJ , a nastpnie  podniesione dla caej Polski przez Stolic Apostolsk w 1919roku do godnoci Arcybractwa.


Dziaa w oparciu o zatwierdzony w dniu 6 grudnia 1977 roku przez Papiesk Rad do Spraw Laikatu statuty Stowarzyszenia Godziny Obecnoci  przy Sercu Jezusa.
W 2010 roku ASHNSPJ  ma nowy Statut Arcybractwa Stra髒y Honorowej Najwitszego Serca Pana Jezusa.  Zatwierdzony przez Papiesk Rad do Spraw wieckich  Art. 1 – do 16  do wgldu w Arcybractwie.


Statut zatwierdzony przez Papiesk Rad do Spraw wieckich 69/09/s-61/B-1
Podpisa Stanisaw Kard. Ryko Przewodniczcy Papieskiej Rady do Spraw wieckich  Watykan, 21 stycznia 2009r.


Wszyscy czonkowie Arcybractwa zobowizani s do czstego przyjmowania sakramentów witych, adoracji Najwitszego Sakramentu, jak najczstszego uczestniczenia w codziennej Mszy w. i nabo髒estwie do Serca Pana Jezusa
i Niepokalanego Serca Matki Bo髒ej oraz nabo髒estwie Godziny witej.
Powoane w sposób szczególny dla oddania czci Najwitszemu Sercu Jezusa .
Arcybractwo , wprowadza swoich czonków w kult  Bo髒ego Serca, pogbiajc w nich nabo髒estwo do Najwitszego Sakramentu.


Czonkowie Arcybractwa na caym wiecie jednocz si w nieustannej modlitwie – ka髒dy wpisany jest w tarcz tzw. „zegara” gdzie zaznaczone s wszystkie godziny dnia ,w tym równie髒 godzina, któr sam wybra i podczas której w sposób szczególny jednoczy si z obecnym w tabernakulum Chrystusem  ofiarujc Mu  wypeniane podczas tej godziny zajcia.


Dawane w ten sposób wiadectwo wasnego 髒ycia czyni czonków Arcybractwa apostoami Bo髒ego Serca w ich wasnych rodowiskach , wczajc  ich w nurt nowej ewangelizacji.


Arcybractwo Stra髒y Honorowej NSPJ przy Parafii w. Maksymiliana M Kolbe w Posku powstao 17 wrzenia 1998 roku . Zrzesza 118  czonków , których nazwiska s ewidencjonowane w Centralnym Arcybractwie Stra髒y Honorowej NSPJ w Krakowie wraz z zaznaczeniem obranej przez ka髒dego z nich  godzinnej obecnoci przy Sercu Jezusa.


Czonkowie Arcybractwa przy Parafii  w. Maksymiliana M Kolbe w Posku
w ka髒d pierwsz niedziel miesica  prowadza w kociele parafialnym adoracj Najwitszego Sakramentu, po której spotykaj si, by pogbi swoja wiar     
i wiedz religijn poprzez rozwa髒anie Pisma witego, suchanie katechez, poznawanie 髒yciorysów witych  Kocioa.


Kilkudziesiciu czonków wspólnoty uczestniczy w Wieczystej Adoracji Najwitszego Sakramentu , przez jedn godzin w tygodniu trwajc w kociele parafialnym na adoracji Pana Jezusa w duchowej cznoci z Jasn Gór. Skadaj hod uwielbienia ,mioci i wynagrodzenia Sercu Jezusowemu, modlc si o intronizacj czyli wyniesienie do godnoci królewskiej Serca Jezusowego Króla Wszechwiata w Ojczy驕nie.

Swe modlitwy  ofiaruj tak髒e w intencji Ojca witego, pokoju, misji, wspólnoty parafialnej i jej opiekunów duchowych oraz ludzi chorych i zmarych.


W ka髒dy pierwszy pitek miesica uczestnicz we mszy witej sprawowanej w intencji 髒yjcych i zmarych czonków oraz opiekunów Stra髒y Honorowej NSPJ.

Uczestnicz w dorocznych rekolekcjach i zjazdach Stra髒y Honorowej NSPJ, pielgrzymkach do sanktuariów maryjnych oraz Pieszej Pokutnej Pielgrzymce z Sanktuarium Matki Bo髒ej Brzemiennej w Skpem do Sanktuarium Matki Bo髒ej Bolesnej w Oborach.


Prowadz dziaalno charytatywna , m In. Wspieraj  materialnie kleryków afrykaskich i Radio „Jasna Góra” oraz – w miar potrzeb ofiary kataklizmów nawiedzajcych ró髒ne kraje wiata ( m in. Udzielili wsparcia ofiarom tsunami
w Azji w roku 2005). Uczestnicz w akcji pn” Dary dla Dziecitka Jezus” bdc zbiórk darów dla noworodków urodzonych w poskim szpitalu.


Wspieraj finansowo akcje ogólnopolskie m. in. budow dwóch stacji ró髒acowych i alei ró髒acowej w Sanktuarium NMP w Czstochowie w latach 2004 -2005 .


Wspomagaj te髒 materialnie swoj parafi macierzyst ( m.in. poprzez ufundowanie chusty na Najwitszy Sakrament z okazji  5- lecia istnienia poskiej Stra髒y Honorowej NSPJ w 2003 roku.


Wspófinansowanie zakupi sztandaru Stowarzyszenia Matki Bo髒ej Patronki Dobrej mierci w 2002 roku


W 1999r odnowienie figury Najwitszego Serca Pana Jezusa – uczestniczcej w procesjach parafialnych.


Z okazji 10-lecia Stra髒y Honorowej NSPJ  zostay dla parafii ufundowane :
 - dzbanuszek i tacka do obmywania rk kapaskich podczas sprawowania Eucharystii,
-  sukieneczka i palka  na puszk z Najwitszym Sakramentem .

Wspólnota posiada równie髒 swój sztandar  którego 10 –lecie  ufundowania
i powicenia obchodzimy w tym 2011 roku.


W dalszym cigu wspieramy Misje i Misjonarzy tam pracujcych.
W 2009 roku Misjonarka – nasza parafianka S.Marta  pracujca w Islandii
 dla swoich podopiecznych otrzymaa ró髒ace, obrazki i inne materiay ewangelizacyjne.


Od 1998 roku zelatork  Stra髒y Honorowej NSPJ bya Danuta Piórkowska
  ( 1998 -2010 ) Obecnie funkcj t peni Irena Drzewiecka która jest  równie髒   od maja 2000r – sekretarzem tej wspólnoty. Funkcje Dyrektora wspólnoty  peni Proboszcz Parafii. Pierwszym opiekunem by p. Ks. Kan. Romuald Jaworski 1998 -2001 rok Drugim opiekunek  by p. Ks. Kan.  Mirosaw Tabaka   2001-2010 rok Obecnym  opiekunem  wspólnoty od marca 2010 roku jest   Proboszcz ks. Kan. Zbigniew Sajewski 

Wspólnota w dalszym  cigu spotyka si w ka髒d 1-sz Niedziele miesica
 o godz. 15 00 w kociele  Adorujc Najwitszy Sakrament. Jest to godzina Miosierdzia – czas aski  i wielkiej mioci Serca Jezusowego dla  czonków i ich rodzin, Parafii i Ojczyzny.


Trwamy u stóp Jezusa obecnego poród nas  razem ze w. Maksymilianem , siostr Faustyn i naszymi patronami na modlitwie. A髒 髒al 髒e jest nas tak mao. Jak powstawaa wspólnota gorcych serc wielbi Serce Jezusa – wpisao si 118 osób .
Teraz  25 – 40 osób ró髒nie, ale jest co najmniej 30 -40 skamieniaych serc , które od lat nie pozwoliy si dotkn mioci Serca Jezusowego i nie przychodz na spotkanie z NIM .


Wspólnota jest otwarta i czeka na ka髒dego , kto pragnie by Jezus by Królem  jego serca.


 Zapraszamy.