zaloguj si   |    zarejestruj si   |    mapa strony   |

Franciszkaski Zakon wieckich

 

Franciszkaski Zakon wieckich, zwany równie髒 III Zakonem w. Franciszka, gromadzi katolików wieckich, którzy - wzorujc si na swym zao髒ycielu, w. Franciszku z Asy髒u - pragn radykalnie 髒y Ewangeli. Zakon istnieje od ponad 700 lat, jego Regu Koció zatwierdzi ju髒 w 1221 roku. Do XIX wieku wspólnoty wieckich franciszkanów istniay wycznie przy klasztorach franciszkaskich, od XIX wieku zaczy powstawa tak髒e przy parafiach. W Polsce pierwsze wieckie wspólnoty franciszkaskie istniej od 1227 roku.

III Zakon w. Franciszka jest zakonem kontemplacyjno-pokutnym. Charyzmatem jego czonków jest wezwanie do modlitwy, pokuty i pokoju serca, a zadaniem - przenoszenie do wasnych rodzin ideaów 髒ycia zakonnego. Czynic modlitw orodkiem wasnego 髒ycia i dziaania, penic dobre czyny i pokut, pragn uwica wspólnot, w której 髒yj. Formacja ma doprowadzi wieckiego franciszkanina do wzrostu mioci do Boga i bli驕niego, a wskutek tego do coraz gbszego anga髒owania si w dzieo apostolskie w rodzinie, miejscu pracy i spoecznoci lokalnej poprzez dawanie wiadectwa wasnym 髒yciem, prowadzenie rozmów o wierze, wskazywanie lektur, praktykowanie mioci wobec bli驕niego. Tradycyjnym nabo髒estwem w Zakonie jest nabo髒estwo do Dziecitka Jezus i adoracja 驍óbka oraz nabo髒estwo do Mki Paskiej. Najwitsz Maryj Pann czci si w Zakonie jako Niepokalanie Poczt i jako Matk Boga, Bogarodzic.

Franciszkaski Zakon wieckichprzy Parafii w. Maksymiliana istnieje od 1985 roku. W 2001 roku czonkowie Zakonu podejmuj decyzj o poczeniu ze wspólnot Franciszkaskiego Zakonu wieckich istniejc od 1920 roku przy Parafii w. Michaa Archanioa w Posku. Powstaje wspólnota wieckich franciszkanów obejmujca swoim zasigiem miasto Posk. Aktualnie liczy 18 czonków. Ka髒dego miesica (w pierwsz rod na terenie Parafii w. Michaa i trzeci niedziel na terenie Parafii w. Maksymiliana) o godzinie 18.00  sprawowane s Msze w. w intencji wspólnoty franciszkaskiej, po których jej czonkowie spotykaj si na spotkaniach formacyjnych i wspólnej modlitwie. Spotkania formacyjne maj charakter katechez goszonych przez przeo髒onego Zakonu, pozostajcych w bliskim zwizku ze sprawami parafii, ludzi i rodzin. Odbywaj si tak髒e dni skupienia, podczas których czonkowie III Zakonu uczestnicz w Eucharystii, a nastpnie spotykaj si na modlitwie i wspólnych rozwa髒aniach, majcych dopomóc im 髒y i dziaa w jednoci z Bogiem.

Katolicy wieccy nale髒cy do Zakonu uczestnicz tak髒e w organizowanych w Czstochowie dorocznych Ogólnopolskich Pielgrzymkach Franciszkaskiego Zakonu wieckich,w spotkaniach wspólnot z regionu warszawskiego w Niepokalanowie oraz w rekolekcjach, dniach skupienia i innych spotkaniach organizowanych przez Ojców Franciszkanów w Warszawie.

Wspólnota prowadzi dziaalno charytatywn udzielajc drobnej pomocy ubogim, bd驕 wczajc si w akcje organizowane przez inne grupy parafialne. Wspópracuje z grupami istniejcymi w Parafii w. Maksymiliana m.in. z Legionem Maryi, Asyst Procesyjn, Su髒b Liturgiczn, Rycerstwem Niepokalanej i Kókami Ró髒acowymi. W latach 1985-2004 przeo髒onym Zakonu jest brat Józef Pasiewicz.

 

饕róda informacji: „LEKSYKON KOCIOA KATOLICKIEGO W POLSCE.” Pr. zbior. wyd. Katolicka Agencja Informacyjna, Warszawa 2003, s. 316; PETROWA - WASILEWICZ Alina: ”Leksykon ruchów i stowarzysze w Kociele.” Wyd. Katolicka Agencja Informacyjna, Warszawa 2000, s. 67-69; Materiay opracowane na Konferencj Ruchów i Wspólnot Parafii w. Maksymiliana Kolbe w Posku pn. „Przypatrzcie si, bracia, powoaniu waszemu!”, Posk, 8.09.2001 (w zbiorach Parafii w. Maksymiliana Kolbe w Posku); rozmowa z przeo髒onym poskiego III Zakonu w latach 1985-2004,  Józefem Pasiewiczem, przeprowadzona w dniu 2.06.2005.